เกมส์หน้าแรก
     

 
เกมส์ข้ามฝั่งฝัน

คลิ๊กที่บาทหลวงหรือปีศาจพาขึ้นหรือลงเรือแล้วคลิ๊ก GO พาเรือไปอีกฝั่งหนึ่ง รับบาทหลวงและปีศาจข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ครบก่อนหมดเวลา เรือจะรับได้เที่ยวละสองคน ต้องมีคนอยู่ในเรืออย่างน้อยหนึ่งคนเรือจึงจะแล่นไปได้ และเมื่อแล่นไปถึงแต่ละฝั่งต้องไม่ให้บาทหลวงมีจำนวนน้อยกว่าปีศาจนะ